Algemene voorwaarden Skipke

Artikel 1 Begripsbepaling
Onder de begripsbepalingen, die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, wordt verstaan:

Handelsnaam: Skipke
Vestigingsadres: de Bree 5
8381 BS Vledder
Telefoonnummer: 06-30226807
E-mailadres: info@skipke.com
KvK- nummer: 65412192
Btw- identificatienummer: NL001451614B89

Koper: De consument, als bedoeld in artikel 7:5 van het Burgerlijk Wetboek, die met Skipke een overeenkomst met betrekking tot de levering van goederen of wil aangaan voor wie Skipke een aanbieding doet om tot een overeenkomst met betrekking tot levering van goederen.
Gebrek: Het niet, c.q. niet-volledig voldoen van een product, aan de daarvoor overeengekomen gegarandeerde eigenschappen, dan wel anderszins niet naar behoren functioneren van een product.
Overmacht: De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die een partij niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog, onlusten, brand, explosie, overstroming, werkstakingen, werkliedenuitsluiting en gebrek aan grondstoffen.
Prijs: De prijs welke als één geheel tussen Skipke en koper is overeengekomen voor één of meerdere transacties (inclusief BTW).

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Skipke Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, zijn andere algemene voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst.
2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Skipke en koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand door de bestelling van de koper.
3.2 Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen binden Skipke slechts indien deze door Skipke schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Alle offertes van Skipke zijn vrijblijvend en zijn slechts gedurende een termijn van 30 dagen na de datum van de offerte geldig, tenzij in de offerte een andere termijn is vermeld.

Artikel 4 Herroeping overeenkomst
Bij levering van producten:
4.1 Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan Skipke bekend gemaakte vertegenwoordiger.
4.2 Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en beoordelen voor zover hij dat nodig acht. Het product mag, indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, niet worden ingezet. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Skipke retourneren, conform de door Skipke verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 5 Kosten ingeval van herroeping
5.1 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5.2 Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Skipke dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, teruggezonden;

Artikel 6 Uitsluiting herroepingsrecht
6.1 Het herroepingsrecht is uitgesloten indien Skipke dat in de overeenkomst heeft vermeld en voor:
a) producten die door Skipke tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
b) producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 7 Prijzen, levering en betaling
7.1 Door Skipke vermelde prijzen zijn inclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele verzend- en administratiekosten, tenzij door Skipke uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
7.2 De leveringstermijn van de goederen zal steeds door Skipke bij benadering worden opgegeven. De overeengekomen leveringstermijnen gelden als een indicatie en kunnen niet als een fatale termijn worden beschouwd.
7.3 Indien Skipke niet in staat is binnen de opgegeven leveringstermijn te leveren zal Skipke de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
7.4 Betaling geschiedt voor of bij de aflevering, tenzij anders overeengekomen.
7.5 Indien koper in gebreke is van tijdige betaling van enig door hem aan Skipke verschuldigd bedrag is koper over het achterstallige bedrag de wettelijke rente verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand zal gelden.
7.6 Zolang geen volledige betaling van de openstaande facturen (en eventuele vergoeding van rente en incassokosten) heeft plaats gevonden, blijven de door Skipke geleverde goederen het eigendom van Skipke en kunnen deze tot volledige betaling is geschied, te allen tijde door Skipke bij aangetekend schrijven worden teruggevorderd. Koper is verplicht na ontvangst van de aangetekende brief de goederen binnen 5 werkdagen franco aan Skipke terug te zenden, dan wel het restant van de schuld of het resterende gedeelte van de totale schuld binnen 5 werkdagen te voldoen.

Artikel 8 Garantie
8.1 Skipke garandeert gedurende 12 maanden na datum aankoop van een nieuw product dat dit zal voldoen aan de eigenschappen die redelijkerwijs van het middel verwacht mogen worden.
8.2 Skipke garandeert dat gedurende de garantieperiode gebleken gebreken aan het product voor rekening van Skipke - inclusief arbeidsloon, materialen en transportkosten- verholpen zullen worden.
8.3 De garantiebepalingen zijn niet van toepassing als het normale slijtage betreft
8.4 Uitgesloten van garantie is schade ten gevolge van onzorgvuldige behandeling van het product.
8.5 De verleende garantie geldt onverminderd de rechten die de koper heeft op basis van de wet.

Artikel 9 Overmacht
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Skipke opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Skipke niet mogelijk is langer dan 2 maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de ander, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 10 Bevoegde rechter en toepasselijk recht
10.1 Alle geschillen die tussen Skipke en koper ontstaan, zullen, voor zover niet in der minne op te lossen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van de Koper.
10.2 Op iedere overeenkomst tussen Skipke en koper is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2024 Skipke | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel